ج 36

[36] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زیر حذف «ج - سکونت حداقل یک سال متصل به زمان أخذ رأی در محل » و بند(و) به شرح فوق جایگزین متن زیرگردید: ج 1، ص 341-366. مرابحة

2023-01-27
    جائزة ستالايت لأفضل سيناريو م قتبس
  1. 5-ر
  2. Sort sheet by column A, Z → A
  3. م
  4. Ensembles short
  5. سيرة